Skadekatalog T7

LASTER OCH LASTENHETER

 

Nr Skada Trafik i Sverige och Norge Internationell trafik Felklass
7.1 LASTER ALLMÄNT
7.1.1 Lastens fördelning på godsvagnen

Lasten är synbart otillåtet förskjuten

– nedbindning/surrning brusten

– står/vilar ej på/mot kilarna

– är ej längre centrerad

Röda skadeanslag Avställs 5
7.1.2 Lastens fördelning på godsvagnen

Ojämn lastfördelning (3.3)
Vagnkorgarna ej horisontal

– otillåten bufferthöjd (3.5)

– otillåtet buffertspel (3.5)

– koncentrerad belastning (3.4), stor nedböjning av vagnkorgen

Röda skadeanslag Avställs 5
7.1.3 Emballage

Paket, buntar, balar, staplar etc har fallit isär, ej riktigt ombundna/surrade (1.5)

Röda skadeanslag Avställs 4
7.1.4 Emballage

Sammanbindning av smala cylindriska föremål otillräcklig (1.5)

Röda skadeanslag Avställs 4
7.1.5 Emballage

Lastens största tillåtna dimensioner

7.1.5.1 Emballage
Lastens största tillåtna dimension

– lastprofilen överskriden (4.1)

Röda skadeanslag Avställs 5
7.1.5.2 Emballage
Lastens största tillåtna dimension

– lastprofilen överskriden (specialtransport) utan
Blå blankett för överskjutande last saknas (RIV-Muster U)

Röda skadeanslag

Gäller ej generella tillstånd

Avställs 5
7.1.6 Kopplarutrymmet inskränkt

Lasten skjuter utanför buffertbalk (7.2)

Röda skadeanslag Avställs 5
7.1.7 Högsta lastgräns (bärighet) överskriden (3.2)

– avvikande bufferthöjd

– För litet fjäderspel

Röda skadeanslag Avställs 5
7.1.8 Skiljevagn: Minsta fria utrymmet mellan laster, eller mellan last och skiljevagn inte tillräckligt (4.3) Röda skadeanslag Avställs 5
7.1.9 Presenningar, lastnät: otillräckliga, bristfälliga, felaktiga eller fastsatt med avvikande bindningsmaterial, har använts till nedbindning av lasten
(6.1.6.2)
Åtgärdas om ej möjligt Röda skadeanslag Åtgärdas, om ej möjligt Avställs 4
7.2 LASTSÄKRINGSMETODER
7.2.1 Lastsäkringsmetoder
Vagnens väggar eller lämmar

– Last som når ovanför vagnens väggar eller lämmar är inte tillräckligt säkrad (5.4.1)

Röda skadeanslag Avställs 5
7.2.2 Lastsäkringsmetoder
Vagnens väggar eller lämmar

– last som ligger an/trycker motväggar, lämmar eller dörrar, belastar dessa så mycket att de skadas/hindrar funktionen eller äventyrar trafiksäkerheten (2.3)

Röda skadeanslag Avställs 4
7.2.3 Vagnsstolpar
7.2.3.1 Vagnstolpar

– lasten är inte tillräckligt säkrad genom stolpar (2.5, 5.4.1)

Röda skadeanslag Avställs 5
7.2.3.2 Vagnstolpar

– erforderliga mellanbindningar med motstående stolpar saknas (2.5)

Röda skadeanslag Avställs 5
7.2.3.3 Stolpar

– lasten deformerar/trycker ut stolpar på otillåtet sätt (2.5)

Röda skadeanslag Avställs 5
7.2.3.4 Stolpar

– tunga laster och laster som vid lastförskjutning kan skada sidostolparna, ligger an mot dessa (2.5)

Röda skadeanslag Avställs 5
7.2.4 Säkringsmaterial som fästs med spikar olämpligt (5.4.3)

– otillräckliga

– overksamma

– felaktigt fastsatt i vagnsgolv

Röda skadeanslag Avställs 5
7.2.5 Säkringsmaterial för fast- och nedbindning olämpligt/otillåtet
7.2.5.1 Säkringsmaterial för fast- och nedbindning olämpligt/otillåtet

– av olämpligt/otillåtet material

Röda skadeanslag Avställs 5
7.2.5.2 Säkringsmaterial för fast- och nedbindning olämpligt/otillåtet

– ej korrekt eller tillräckligt fastsatt

Röda skadeanslag Avställs 5
7.2.5.3 Säkringsmaterial för fast- och nedbindning olämpligt/otillåtet

– har lossnat

Åtgärdas, om ej möjligt Röda skadeanslag Åtgärdas, om ej möjligt Avställs 4
7.2.6 Under- och mellanlägg, strävor och sadelstativ
7.2.6.1 Under- och mellanlägg, strävor och sadelstativ

– olämpliga/otillåtna (5.5.5, 5.6.2, 5.8.1)

– skadade

– felaktigt dimensionerade

– otillräckliga

– fel anordnade

– har lossnat

Röda skadeanslag Avställs 5
7.2.6.2 Under- och mellanlägg, strävor och sadelstativ

– lastutrustning eller nedbindningsutrustning avlägsnad

Röda skadeanslag Avställs 5
7.3 LASTNINGSSÄTT OCH LASTSÄKRING
7.3.1 Lastning och lastningssätt

– generellt ostabilt/felaktigt säkrat (5.1)

Röda skadeanslag Avställs 5
7.3.2 Gods som kan lyftas av fartvinden (lätt skrot, lätta brädor, bulkgods mm)

– lasten saknar täckning eller är ej tillräckligt täckt (5.2.1, 5.3.2)

Röda skadeanslag Avställs 5
7.3.3 Gods som kan falla av vagnen pga skakningar eller stötar (armeringsmattor, metallspån, bulkgods)

Avständer mellan last och vagnens övre kant ej tillräcklig (5.2.2, 5.3.1)

7.3.3.1 Gods som kan falla av vagnen pga skakningar eller stötar (armeringsmattor, metallspån, bulkgods)

Avständer mellan last och vagnens övre kant ej tillräcklig (5.2.2, 5.3.1)

– lasten når ovanför väggarna

– lasten når ovanför lämmarna

– lasten når ovanför stolparna

Röda skadeanslag Avställs 5
7.3.3.2 Gods som kan falla av vagnen pga skakningar eller stötar (armeringsmattor, metallspån, bulkgods)

Avständer mellan last och vagnens övre kant ej tillräcklig (5.2.2, 5.3.1)

– bulkgods lastad med för hög kulle (råge)

Röda skadeanslag Avställs 5
7.3.4 Staplat gods felaktigt staplat (5.8)

– ojämnt fördelat

– för högt

– otillåtet staplat

– otillräckligt sammanbundet

– otillräckligt avstånd till lastprofil för laster som kan gunga/vagga

– cylindriska laster ej tillräckligt säkrade

Röda skadeanslag Avställs 5
7.3.5 Gods som otillräcklig upplagsyta eller med upplagsyta som kan skada vagnsgolvet

Erforderliga underlägg har ej använts (2.2)

7.3.5.1 Gods som otillräcklig upplagsyta eller med upplagsyta som kan skada vagnsgolvet

Erforderliga underlägg har ej använts (2.2)

– vagnsgolvet skadat

Blå skadeanslag
Om gods äventyrar trafiksäkerheten; Röda skadeanslag
Muster K
Om gods äventyrar trafiksäkerheten Avställs
3
7.3.5.2 Gods som otillräcklig upplagsyta eller med upplagsyta som kan skada vagnsgolvet

Koncentrerad belastning på flakvagnar

För tungt för upplaget (3.4)

– felaktigt upplagssätt

– underlägg för smala

Röda skadeanslag Avställs 5
7.3.6 Gods som otillräcklig upplagsyta eller med upplagsyta som kan skada vagnsgolvet

– gods som kan tippa/stjälpa ej säkrat mot tippning/själpning (5.7)

Röda skadeanslag Avställs 5
7.3.7 Gods som otillräcklig upplagsyta eller med upplagsyta som kan skada vagnsgolvet

– gods som lastas lutande ej tillräckligt stöttat (5.7)

Röda skadeanslag Avställs 5
7.3.8 Gods som otillräcklig upplagsyta eller med upplagsyta som kan skada vagnsgolvet

– gods som kan komma i rullning ej tillräckligt säkrat i rullriktningen (5.6.1, 5.6.2)

Röda skadeanslag Avställs 5
7.3.9 Gods som får glida i vagnens längdriktning
7.3.9.1 Gods som får glida i vagnens längdriktning

– vilar ej på lämpliga (5.5)
* underlägg
* glidträn/medar
* slädar

Röda skadeanslag Avställs 4
7.3.9.2 Gods som får glida i vagnens längdriktning

– styrning i sidled (tex styrreglar) saknas eller är otillräckliga, med fara för lastprofilöverskridande eller hjullastförskjutning (5.5)

Röda skadeanslag Avställs 5
7.3.9.3 Gods som får glida i vagnens längdriktning

– erforderligt fritt utrymme saknas (5.5.2)

Röda skadeanslag Avställs 3
7.3.9.4 Gods som får glida i vagnens längdriktning

– erforderlig glidväg saknas (5.5.3)

Röda skadeanslag Avställs 4
7.4 SÄRSKILDA LASTER
7.4.1 Särskilda laster
Fordon och maskiner/redskap på hjul eller band

– kilar och bindningsmaterial otillräckliga (5.6.3)

Åtgärdas, om ej möjligt Röda skadeanslag Åtgärdas, om ej möjligt Avställs 5
7.4.2 Särskilda laster
Fordon och maskiner/redskap på hjul eller band

– fordon och maskiner med rörliga delar ej säkrade på föreskrivet sätt

7.4.2.1 Särskilda laster
Fordon och maskiner/redskap på hjul eller band

– fordon och maskiner med rörliga delar ej säkrade på föreskrivet sätt

– utan fara för lastprofilöverskridande

Åtgärdas, om ej möjligt Röda skadeanslag Åtgärdas, om ej möjligt Avställs 3
7.4.2.2 Särskilda laster
Fordon och maskiner/redskap på hjul eller band

– fordon och maskiner med rörliga delar ej säkrade på föreskrivet sätt

– med fara för lastprofilöverskridande

Röda skadeanslag Avställs 5
7.4.3 Särskilda laster

Last på flera vagnar otillåtet lastat/säkrat (5.9)

Röda skadeanslag Avställs 5
7.5 LASTENEHETER AVSEDDA FÖR HORISONTELL ELLER VERTIKAL OMLASTNING
7.5.1 Lastenheter avsedda för horisontell eller vertikal omlastning

– stödbens tilläggsäkring (pendelsäkring) ej verksam, saknas eller skadad

Säkras med järntråd + Blå skadeanslag
Om ej möjligt Röda skadeanslag
Säkras med järntråd + Muster K, om ej möjligt Avställs 4
7.5.2 Lastenheter avsedda för horisontell eller vertikal omlastning

Containergaveldörrar ofullständigt stängda eller säkrade (utom vid gaveldörrar lastade mot varandra)

7.5.2.1 Lastenheter avsedda för horisontell eller vertikal omlastning

Containergaveldörrar ofullständigt stängda eller säkrade (utom vid gaveldörrar lastade mot varandra)

– dörr inte stängd

Stänges, om ej möjligt Röda skadeanslag Stänges, om ej möjligt Avställs 5
7.5.2.2 Lastenheter avsedda för horisontell eller vertikal omlastning

Containergaveldörrar ofullständigt stängda eller säkrade (utom vid gaveldörrar lastade mot varandra)

– för varje container och dörr, bara en verksam dörrsäkring

Åtgärdas Åtgärdas 3
7.5.2.3 Lastenheter avsedda för horisontell eller vertikal omlastning

Containergaveldörrar ofullständigt stängda eller säkrade (utom vid gaveldörrar lastade mot varandra)

– för varje container och dörr, ingen verksam dörrsäkring

Åtgärdas Åtgärdas 5
7.6 DETALJER SOM SÄKRAR LASTENENHETER PÅ VAGNEN
7.6.1 Detaljer som säkrar lastenheter på vagnen

– undre hörnlådor skadade

Röda skadeanslag Avställs 5
7.6.2 Detaljer som säkrar lastenheter på vagnen

Kingpinlåda deformerad/skadad

7.6.2.1 Detaljer som säkrar lastenheter på vagnen

Kingpinlåda deformerad/skadad

– tom vagn

Blå skadeanslag Muster K 3
7.6.2.2 Detaljer som säkrar lastenheter på vagnen

Kingpinlåda deformerad/skadad

– lastad vagn

Blå skadeanslag om trafiksäker transport är möjlig annars Röda skadeanslag Muster K om trafiksäker transport är möjlig, annars Avställs 5
7.6.3 Detaljer som säkrar lastenheter på vagnen

– Kingpinlåda overksam

Lås/förregla, om ej möjligt Röda skadeanslag Lås/förregla, om ej möjligt Avställs 5
7.6.4 Detaljer som säkrar lastenheter på vagnen

– obelastad kingpinlåda ej säkrad

Placeras i ändläge, och spärras, om ej möjligt spärras provisoriskt + Blå skadeanslag Placeras i ändläge, och spärras, om ej möjligt spärras provisoriskt + Muster K 4
7.6.5 Detaljer som säkrar lastenheter på vagnen

– ratt för förskjutning av kingpinlåda ej säkrad

Lås/förregla. Om ej möjligt, säkra provisoriskt + Blå skadeanslag Lås/förregla. Om ej möjligt Avställes 4
7.7 LASTNING AV LASTENHET
7.7.1 Lastning av lastenhet

– lastenhet för tung för vagnen

Röda skadeanslag Avställls 5
7.7.2 Lastning av lastenheter

– hörnbeslagen griper inte in i alla containerfästen

Röda skadeanslag Avställs 5
7.7.3 Lastning av lastenheter

– Sänkbara containerfästen ej uppfällda och säkrade

Skjut upp och säkras, om ej möjligt Röda skadeanslag Skjuts upp och säkras, om ej möjligt Avställs 5
7.7.4 Lastning av lastenheter

– trailers luftfjädring ej avluftad

Avlufta, om ej möjligt Röda skadeanslag Avlufta, om ej möjligt Avställs 5
7.7.5 Lastning av lastenheter

– trailers underkörningsskydd (uppfällbart) ej uppfällt och säkrad

Uppfälls och säkras, om ej möjligt Röda skadeanslag Uppfälls och säkras, om ej möjligt Avställs 4
7.7.6 Lastning av lastenheter

– delar av trailer (utom hjul och kingpin) berör vagnen

Röda skadeanslag Avställs 4
7.7.7 Lastning av lastenheter

– hjulklossar felaktigt anordnade

Åtgärda, om ej möjligt Röda skadeanslag Åtgärda, om ej möjligt Avställs 4
7.7.8 Lastning av lastenheter

– lasten i lastenheten (combieneheten) är förskjuten
* kapellet buktar ut

Röda skadeanslag Avställs 5
7.8 IDENTIFIERING/KODIFIERING
7.8.1 Identifiering/kodifiering

– ingen giltig kodifieringsskylt finns eller är oläsbar

Avställs 5
7.8.2 Identifiering/kodifiering

– vagnmärkning saknas för den tillåtna lastenheten

Avställs 5
Nr Skada Trafik i Sverige och Norge Internationell trafik Felklass

 

Tillbaka till Skadekatalogen

 

Tillbaka till Green Cargo